Wednesday, 1 February 2017

Quote of the day #0098

Never too old, never too bad, never too late, to start from scratch once again.
Không bao giờ là quá già, không bao giờ là quá xấu, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại từ đầu một lần nữa.
Post a Comment